Pravila in splošni pogoji sodelovanja »[NAGRADNA IGRA – DONAT 115 let]« (v nadaljevanju: »Pravila«)

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »[NAGRADNA IGRA – DONAT 115 LET]« (v nadaljevanju: nagradna igra).

Organizator nagradne igre je družba Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 2114011000, ki jo zastopa direktor Enzo Smrekar (v nadaljevanju: Organizator).

Tehnično podporo oz. izvedbo nagradne igre zagotavlja družba  Escapebox d. o. o., Medvedova ulica 28, 1000 Ljubljana, ID za DDV SI13693263, ki jo zastopa direktor Blaž Pregelj (v nadaljevanju Agencija).

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v »[NAGRADNI IGRI – DONAT 115 LET ]«

Namen  nagradne igre, ki jo prireja Organizator je promocija blagovne znamke Donat.

Nagradna igra ni povezana s podjetjem Meta Platforms, Inc., podjetje ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre, nagradna igra se zgolj oglašuje na spletnih platformah v lasti Meta Platforms, Inc.. Vsi podatki in informacije so posredovani zgolj Organizatorju oziroma Agenciji.

ČAS TRAJANJA IN POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od vključno 20. 7. 2023 od 15:00 ure do vključno 18. 8. 2023 do 23:59 ure. Po poteku trajanja nagradne igre v nagradni igri ni več mogoče sodelovati.

Nagradna igra bo potekala na spletni strani Organizatorja: https://kviz.donat.com/

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRE

Udeleženci
V nagradni igri smejo sodelovati državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan žrebanja nagrajencev, polnoletni (starejši od 18 let). V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in/ali Agenciji, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo temi Pravili. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igre, udeleženec pristane na vse pogoje in Pravila v zvezi z nagradno igro, kar stori tako, da vnese oz. navede pravilne osebne podatke preko obrazca, ki se prikaže na koncu kviza, ter označba polja, da se udeleženec strinja s pravili in pogoji nagradne igre ki so objavljeni na https://www.donat.com/sl/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-donat-115-let/

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki ter, da se strinja s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Za potrebe izvedbe te nagradne igre in izpolnitve namena, zaradi katerega je nagradna igra organizirana v skladu s temi Pravili, bodo izžrebani udeleženci na poziv z namenom podelitve nagrade, Organizatorju predložili sledeče podatke: naslov in telefonsko številko in e-mail naslov in davčno številko. 

Način sodelovanja
Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo na način, da na spletni strani https://kviz.donat.com/ sodelujejo v kvizu, ki je sestavljen iz 7 (sedmih) vprašanj, ki se nanašajo na naravno mineralno vodo Donat Mg. Vsak udeleženec ima za odgovor na posamezno vprašanje na voljo 30 (trideset) sekund časa, ki se samodejno odšteva. V primeru, da udeleženec v 30 (tridesetih) sekundah ne odgovori na posamezno vprašanje, pri čemer je pri dolčenih vprašanjih mogočih več pravilnih odgovorov, se smatra, da udeleženec na vprašanje ni odgovoril pravilno. Ne glede na to ali je odgovor udeleženca pravilen ali napačen, sistem udeležencu ob izteku 30 (tridesetih) sekund oz. ob njegovem odgovoru na vprašanje, informativno poda pravilen odgovor in kratko obrazložitev pravilnega odgovora. Ne glede na to ali je udeleženec na vprašanja odgovoril pravilno, nepravilno ali pa ga je prehitel čas in na vprašanja sploh ni odgovoril ima udeleženec ob koncu kviza možnost, da z oddajo e-mail naslova in imena in priimka, sodeluje v nagradni igri, lahko pa se odloči, da v nagradni igri ne bo sodeloval in ne odda svojega e-mail naslova in imena in priimka.

Udeleženec lahko z enim elektronskim naslovom v nagradni igri sodeluje enkrat. Če z enim elektronskim naslovom želi sodelovati večkrat, se upošteva zgolj ena prijava v nagradno igro.

Udeleženci, ki z oddajo e-mail naslova in imena in priimka potrdijo sodelovanje v nagradni igri, ob oddaji svojega e-mail naslova, na ta naslov prejmejo avtomatsko sporočilo s strani Agencije, v katerem bo priložena informativna brošura v pdf formatu, ki jo je izdal Organizator v povezavi z blagovno znamko Donat.

Izmed sodelujočih bo Organizator v okviru žrebanja, ki bo potekalo na dan 23. 8. 2023, v skladu z določili poglavja »ŽREBANJE IN IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE« izžrebal 40 (štirideset) nagrajencev, ki bodo prejeli nagrado »Merjene sestave telesa z interpretacijo izvida«.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Organizator bo v okviru nagradne igre Donat 115 let podaril 40 (štirideset) nagrad in sicer 40 (štirideset) bonov »Merjene sestave telesa z interpretacijo izvida« v vrednosti 34,00 EUR (na posamezen bon). Bon bo unovčljiv do 31. 12. 2023 brez možnosti podaljšanja. V primeru če nagrajenec bona ne izkoristi v časovnem okvirju, dokler je bon unovčljiv, Organizator za to ne odgovarja in ne zagotavlja dodatne izvedbe meritev ali povračila v denarnem znesku, v tem primeru se šteje, da je bil bon oz. nagrada vnovčena, Organizator pa do nagrajenca prost obveznosti.

Nagrado bo podelil Organizator, izvajalec posamezne nagrade »Merjene sestave telesa z interpretacijo izvida«, pa bo izvedel Organizatorjev pogodbeni partner Zdravilišče Rogaška – zdravstvo d.o.o., v Rogaški Slatini, Zdraviliški trg 9.

Z navedenim se vsak nagrajenec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja in se zavezuje, da drugih zahtevkov zoper Organizatorja ali Agencije ne bo uveljavljal.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti, niti jo prenesti na drugo osebo. Prav tako ni mogoče podeljene nagrade s strani Organizatorja in/ali s strani nagrajenca na kakršenkoli finančno povečati ali nadgraditi (doplačilo s strani nagrajenca).

ŽREBANJE IN IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Izbor nagrajencev bo potekal dne 23. 8. 2023, na lokaciji Organizatorja, v sestavi tričlanske komisije, ki jo bodo sestavljali zaposleni pri Organizatorju (v nadaljevanju Komisija).

Komisija bo iz med vseh sodelujočih v nagradni igri, ki bodo sodelovali v skladu s Pravili, s pomočjo elektronskega žreba izžrebala 40 (štirideset) nagrajencev, ki jim bo podarila nagrado, kot izhaja iz poglavja NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE.

Po žrebanju oziroma izboru nagrajencev bo komisija sestavila in podpisala zapisnik o poteku žrebanja.

Žrebanje oziroma izbor nagrajencev je zaključeno, ko komisija na osnovi žreba izbere 40 (štirideset) nagrajencev. Po izvedenem žrebu bo Organizator seznam nagrajencev objavil na spletni strani https://www.donat.com/sl/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-donat-115-let/ z imenom in priimkom in nagrajence o tem obvestil tudi na navedeni e-mail naslov, najkasneje v roku 5 delovnih dni po izvedbi žreba. Rezultati žreba Komisije so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.

V kolikor se izkaže da so nagrajenci navedli nepopolne podatke, nepravilne podatke, tuje podatke ali / in v kolikor jih ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnili vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili ta Pravila in/ali v kolikor, ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi Pravili, si Organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli nadomestnemu izžrebancu oziroma zmagovalcu izbora.

OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo objavljeni na spletnem mestu: https://www.donat.com/sl/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-donat-115-let/ in obveščeni osebno na svoj email naslov, najkasneje 5 (pet) delovnih dni po žrebu. Če se nagrajenci v roku 2 (dveh) dni po objavi ne odzovejo na objavo oz. ne odgovorijo na prejeto sporočilo posredovano na oddan e-mail naslov, na način da sporočijo svoje podatke Organizatorju v odgovor na sporočilo, se šteje, da nagrajenci nagrade ne želijo prevzeti.

Nagrajenec je dolžan pred prevzemom  nagrade organizatorju nagradne igri posredovati tudi svoj naslov in davčno številko. V kolikor bo potrebno bo izžrebani nagrajenec, na poziv, Organizatorju predložil sledeče podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko, davčno številko in e-mail naslov.

Vsi sodelujoči v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo njihovih osebnih podatkov (ime, priimek) na  spletnem mestu https://www.donat.com/sl/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-donat-115-let/.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade posameznemu nagrajencu, če:

 • nagrajenec ne izpolni vseh pogojev za prevzem nagrade, kot izhajajo iz teh Pravil,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • nagrajenec ni oddal svojih pravih podatkov,
 • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili nagradne igre,
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.


Po zaključku žrebanja in objavi nagrajencev bo Organizator nagrade posredoval nagrajencem na predhodno posredovan naslov, s priporočeno pošiljko. Z dnem vročitve se šteje, da je nagrada prevzeta, Organizator in Agencija pa prosta svojih obveznosti do nagrajencev.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh Pravil ves čas trajanja nagradne igre, ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjena Pravila objavil na spletni strani https://www.donat.com/sl/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-donat-115-let/ in sodelujoče o tem obvestil na elektronske naslove.   

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi koriščenja (uporabe in/ali uživanja) dodeljenih nagrad, s čimer nagrajenci izrecno soglašajo in sprejemajo;
 • organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in ostale aktivnosti družabne spletne mreže ali (ne)delovanje elektronske pošte, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje te nagradne igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v nagradni igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.
 • organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev nagradne igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.


Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s Pravili nagradne igre.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora Organizator sodelujoče obvestiti preko e-pošte. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri, udeleženci soglašajo, da sme Organizator brez nadomestila v tiskanih, zvočnih, slikovnih in video gradivih uporabljati in javno objavljati njihove osebne podatke: ime, priimek, s katerimi razpolaga, z namenom javne objave rezultatov nagradne igre, tako ob objavi zmagovalca nagradne igre in podelitvi nagrad kot tudi ob objavi poročil, člankov ali podobnih gradiv, ki se nanašajo na nagradno igro. Na željo Organizatorja bo nagrajenec svoje soglasje podal tudi v pisni obliki.

Z osebnimi podatki se bo seznanila tudi Agencija, ki bo osebne podatke za izvajanje te nagradne igre zbirala in posredovala Organizatorju. Agencija po zaključku nagradne igre, osebne podatke izbriše.

Organizator kot upravljalec zbirke osebnih podatkov nagrajencev nagradne igre, zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajencev, izključno z namenom izvedbe nagradne igre in v promocijske namene, v skladu s temi Pravili in v promocijske namene za oglaševanje blagovne znamke Donat v kolikor sodelujoči s tem izrecno soglaša.

Ob prijavi na nagradno igro bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorja z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in profiliranje, uporabo podatkov s strani povezanih družb Organizatorja, itd.) in bo, če to želi, zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno navedene in druge namene.

Tako dano privolitev lahko udeleženec kadarkoli umakne tako, da pošlje zahtevo za to po elektronski pošti ali na naslov Organizatorja, ki sta navedeni na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Prav tako je udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja v primeru, da pride do spremembe teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o lastnih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa in še posebej, če Organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov se udeleženec lahko obrne na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja oziroma ravnati v skladu z navodili kot izhajajo iz prejetega promocijskega gradiva.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno, v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša, da Organizator izvaja določene aktivnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca zbirke podatkov). Pri tem bo Organizator prenos izvrševal na zakonit način in izbral obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje predpisane varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer Agenciji.

Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni, ki so sledeči; žrebanje in podelitev nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradne igre in nagrajencev o prejeti nagradi. 

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica s strani udeležencev, v skladu s temi pravili, razen če zakon ne predpisuje drugače.

Z ostalimi podrobnostmi povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem njihovih pravic se lahko udeleženci seznanijo v Pravilih zasebnosti in Politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletni strani Organizatorja.

DISKVALIFIKACIJA UDELEŽENCEV

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba in sumi, da je zlorabil nagradno igro.

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. V tem primeru organizator izžreba novega nagrajenca, organizator pa je prost vseh obveznosti do prvotno izžrebanega nagrajenca.

V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba v nagradni igri uporabljala nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance ipd.), da je pridobivala koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili, izmišljena oseba) ali da za to obstaja utemeljen sum, si organizator pridružuje pravico, da takšnega udeleženca izključi brez predhodnega obvestila.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade in zahteva povrnitev škode. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

SOGLAŠANJE S PRAVILI

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, z oddajo osebnih podatkov po zaključku kviza na spletni strani https://kviz.donat.com/, sprejema vse pravice in obveznosti opredeljene v teh Pravilih in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je sodelujoči nagrajenec v nagradni igri. Kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, mu organizator nagrade ne bo podelil.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na https://www.donat.com/sl/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-donat-115-let/, ter so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

OSTALE DOLOČBE

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, prekinitev nagradne igre ali popolno zaustavitev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

O vseh morebitnih spremembah bo udeležence Organizator obvestil z objavo na spletnem mestu https://www.donat.com/sl/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-donat-115-let/ in na oddane e-mail naslove sodelujočih.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.


Ljubljana, 19. 7. 2023

Organizator nagradne igre: Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana

PREJEMNIKI NAGRAD

 1. Ursa Kese
 2. Martina Barkovic
 3. Margit Juteršek
 4. Mateja Bed
 5. Simona Rumež
 6. Marija Kocjan
 7. Sasha Grünfeld Vasić
 8. Franc Hrvatič
 9. Marjana Fajmut
 10. Špela Granda
 11. Bojan Šebjanič
 12. Slavica Đekić
 13. Bogdan Sreš
 14. Milena Bras
 15. Selma Hadžić
 16. Irena Bevk
 17. Dejan Farčnik
 18. Mitja Miklav
 19. Tinca Miklavčič
 20. Barbara Koležnik
 21. Sandra Forjanič Čantala
 22. Olga Poznič
 23. Emilija Babič
 24. Štefica Senčur
 25. Stanka Polanič
 26. Zvezdana Kaloh
 27. Zvonka Merc
 28. Marta Jakob
 29. Mira Sok
 30. Stanka Derganc
 31. Helena Zagvozda
 32. Matjaž Birsa
 33. Tina Pušnik
 34. Branko Majhenič
 35. Nace Drimel
 36. Boris Zorko
 37. Sara Šarenac
 38. Urška Avbelj
 39. Helena Juvan
 40. Simon Mišić


Ljubljana, 23. 8. 2023

OBVESTILO O SPREMEMBI – 4. 9. 2023

Z žrebom smo določili 40 nagrajencev, ki bi prejeli nagrado »Merjenje sestave telesa z interpretacijo izvida«. Nagrajenci so bili, v skladu s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri Donat 115 let – Donat (v nadaljevanju Pravila), objavljeni na naši spletni strani ter obveščeni preko elektronske pošte. V roku za posredovanje podatkov (2 dni), ki je bil jasno določen v Pravilih in pogojih sodelovanja v nagradni igri, smo prejeli podatke zgolj 12 nagrajencev, zato si Organizator, v skladu s poglavjem o Žrebanje in izbor nagrajencev nagradne igre, pridržuje pravico, da nagrade podeli nadomestnim nagrajencem. Nadomestni nagrajenci so:

 1. Alen Čekić
 2. Jana Rebec
 3. Simona Vogrinc
 4. Francisek Gril
 5. Enis Nuredini
 6. Gregor Čeligoj
 7. Nina Šetina
 8. Urška Petrič
 9. Barbara Kopač
 10. Mojca Dimic Martinović
 11. Urša Jurak
 12. Aida Avdic Jasencic
 13. Majda sunarič
 14. Erika Kerec
 15. Monika Štukel
 16. Petra Čufer
 17. Darja Novinc
 18. Lencka Kuhar
 19. Vaso Malešev
 20. Anica Prosen
 21. Teja Roškar
 22. Lea Kirn
 23. Bojan Cvetkovic
 24. Ismet Muminovic
 25. Mari Gole
 26. Katarina Rozmarič
 27. Rozana Tepeš
 28. Marjana Pirnar

Nagrajence izrecno prosimo, da nam v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, svoje podatke in sicer: ime in priimek, naslov in davčno številko,  posredujete v roku 2 dni, na elektronski naslov: [email protected].

Ljubljana, 4. 9. 2023

OBVESTILO O SPREMEMBI – 15. 9. 2023

V drugem krogu podeljevanja nagrad smo obvestili 28 nadomestnih nagrajencev. V roku za posredovanje podatkov (2 dni), smo prejeli podatke 17 nagrajencev, zato so Organizator, v skladu s poglavjem o Žrebanje in izbor nagrajencev nagradne igre, pridržuje pravico, da nagrade podeli ostalim nadomestnim nagrajencem. Nadomestni nagrajenci so:

 1. Ida David
 2. Ida Rozman
 3. Edita Fric
 4. Maja Šmid
 5. Lea Robič Mohar
 6. Vesna Jerič
 7. Irena Medvesek
 8. Nicole Batagelj
 9. Alojz Linhard
 10. Jani Panjek
 11. Stojan Škvarč

Nagrajence izrecno prosimo, da nam v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, svoje podatke in sicer: ime in priimek, naslov in davčno številko,  posredujete v roku 2 dni, na elektronski naslov: [email protected].

Ljubljana, 15. 9. 2023

Pridružite se
Donat programom

Prijavite se na brezplačne programe Donat,
ki vam bodo pomagali pri razstrupljanju in
krepitvi vašega imunskega sistema.